Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΓΓΙΕ)

Η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΓΓΙΕ) υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των Αναπτυξιακών Νόμων και των Στρατηγικών Επενδύσεων. Αποτελείται από δύο Γενικές Διευθύνσεις, τη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων και τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων

Αποστολή της ΓΓΙΕ είναι η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για τη διευκόλυνση και ενίσχυση των ιδιωτικών (εθνικών και ξένων) επενδύσεων, προς τόνωση της εθνικής οικονομίας.

Πρωταρχικό στόχο και πρόκληση αποτελεί η προσέλκυση και υλοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων καθώς και η βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω μεταρρυθμίσεων για την επιτάχυνση και απλοποίηση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Με το νέο θεσμικό πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων (ν. 4864/2021), της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ν. 4872/2021) και το νέο Αναπτυξιακό νόμο (ν. 4887/2022) για τις ιδιωτικές επενδύσεις διαμορφώνεται ένα πλήρες, ελκυστικό, ευέλικτο και αποτελεσματικό επενδυτικό κλίμα το οποίο θα αποφέρει σημαντικά οφέλη στην εθνική και τοπική οικονομία.