Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.)
Υπό κατασκευή

Η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΓΓΙΕ & ΣΔΙΤ) υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των Αναπτυξιακών Νόμων, των Στρατηγικών Επενδύσεων και των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Αποτελείται από δύο Γενικές Διευθύνσεις, την Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων και τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων, καθώς και την Μονάδα Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.

Αποστολή της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) είναι η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για τη διευκόλυνση και ενίσχυση των ιδιωτικών (εθνικών και ξένων) επενδύσεων και των συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, προς τόνωση της εθνικής οικονομίας.

Πρωταρχικός στόχος και μεγαλύτερη πρόκληση είναι η μεγάλη ιδιωτική και δημόσια επενδυτική κινητοποίηση και η βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω μεταρρυθμίσεων για την επιτάχυνση και απλοποίηση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Με τις μεταρρυθμίσεις στο θεσμικό πλαίσιο των στρατηγικών και ιδιωτικών επενδύσεων που υλοποιήθηκαν κατά την περίοδο τέλη του 2021 - αρχές του 2022, διαμορφώνεται ένα πλήρες, ελκυστικό, ευέλικτο και αποτελεσματικό επενδυτικό κλίμα με απώτερο στόχο την προσέλκυση επενδύσεων, οι οποίες θα αποφέρουν σημαντικά οφέλη στην εθνική και τοπική οικονομία.

Επιπλέον σε ό,τι αφορά τα έργα ΣΔΙΤ, αυτά αποτελούν ένα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο σύμπραξης μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για την εκτέλεση έργων ή/και την παροχή υπηρεσιών, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες και το Δημόσιο.