Πληροφοριακά Συστήματα Αναπτυξιακών Νόμων

Οι αιτήσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στον αναπτυξιακό νόμο 4887/2022 γίνονται αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Αναπτυξιακού Νόμου (Π.Σ.-Αν.).

 

Παράλληλα το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) εξακολουθεί να δέχεται  αιτήματα ( ελέγχου, πληρωμών, τροποποιήσεων, ελέγχου τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων κ.α.) για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στους παλαιότερους  αναπτυξιακούς  νόμους (4399/2016, 3908/2011 & 3299/2004).

 

Δευτερογενής Νομοθεσία

 

ΠΣ-Αν

Διαπιστωτική πράξη επιχειρησιακής λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος Αναπτυξιακού Νόμου (Π.Σ.-Αν) για τις διαδικασίες αξιολόγησης του καθεστώτος ενισχύσεων «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του νόμου 4887/2022

 

Διαπιστωτική πράξη επιχειρησιακής λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος Αναπτυξιακού Νόμου (Π.Σ.-Αν) για τις διαδικασίες αξιολόγησης του καθεστώτος ενισχύσεων «Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα» του νόμου 4887/2022

 

ΠΣΚΕ

Αρ. 138294/28.12.2020 «Διαπιστωτική πράξη δυνατότητας επιχειρησιακής λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για διαδικασίες εφαρμογής του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016».

 

Αρ. 133480/20.12.2019 «Διαπιστωτική πράξη δυνατότητας επιχειρησιακής λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για διαδικασίες εφαρμογής του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016».

 

Αρ. 78964/25.7.2016 «Διαπιστωτική πράξη δυνατότητας επιχειρησιακής λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου (ΠΣΚΕ) για διαδικασίες εφαρμογής των νόμων 3299/2004 & 3908/2011»