Γενικές Πληροφορίες

Η Διεύθυνση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΔΑΞΕ) αποτελεί μετεξέλιξη της Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού και σκοπός της είναι η ανάπτυξη και η εφαρμογή μέτρων προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων στην Ελλάδα, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της σχετικής επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω της αύξησης των άμεσων ξένων επενδύσεων.  

Η ΔΑΞΕ αποτελείται από 2 Τμήματα:

1.     Τμήμα Α - Εταιρειών Ενδοομιλικών Υπηρεσιών και Άμεσων Επενδύσεων και

2.     Τμήμα Β - Ναυτιλιακών Εταιρειών

Η βασική αρμοδιότητα του Τμήματος Α είναι η υλοποίηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τα Κέντρα Παροχής Κοινών Υπηρεσιών (Shared Services Centres) του ΑΝ. 89/1967.

Επιπλέον, αρμοδιότητά της αποτελεί η εφαρμογή των διατάξεων για τη χορήγηση άδειας διαμονής σε αλλοδαπούς για την εκ μέρους τους ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας (αρ. 16 και 20 του Ν. 4251/2014), ο έλεγχος υλοποίησης επενδύσεων στο πλαίσιο του αρ. 5Α του Ν. 4172/2013 (ΚΦΕ) και η εφαρμογή του ευνοϊκού για τις τεχνικές εταιρείες θεσμικού πλαισίου του Ν. 4171/1961.

Τέλος, στις αρμοδιότητες του Τμήματος ανήκει και η εφαρμογή του πρώτου επενδυτικού νόμου στην Ελλάδα, του Ν.Δ. 2687/1953 «Περί επενδύσεων και προστασίας Κεφαλαίων Εξωτερικού».

Το Τμήμα Β έχει ως βασική αρμοδιότητα τη διαχείριση των σχετικών με το
Ν. 27/1975 θεμάτων για τη λειτουργία των γραφείων και υποκαταστημάτων αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιρειών, τη διαχείριση των εγγυητικών επιστολών και την επιβολή κυρώσεων, όπου αυτό προβλέπεται.

Επιπλέον στις αρμοδιότητές του ανήκει η υπαγωγή πλοίων στα ελληνικά νηολόγια σύμφωνα με το ΝΔ. 2687/1953 (αρ. 13).