Φορείς Υποδοχής

Οι αιτήσεις υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο 4887/2022 για τη χορήγηση ενισχύσεων υποβάλλονται ως εξής:

 

·       Στις Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (ΔΙΑΠ) των Περιφερειών της Χώρας τα  επενδυτικά σχέδια επιλέξιμου ύψους  έως και ενός  εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000 €), τα οποία υλοποιούνται μέσα στα όρια της εκάστοτε περιφέρειας.

 

 

·       Στη Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας-Θράκης) τα επενδυτικά σχέδια άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ και έως τριών εκατομμυρίων ευρώ (1.000.001 € - 3.000.000 €) που υλοποιούνται στις Περιφέρειες  Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

 

 

·       Στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης τα υπόλοιπα επενδυτικά σχέδια.