Ιδιωτικές Επενδύσεις

Η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων αποτελείται από δύο διακριτές Διευθύνσεις και έχει ως σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή των αναπτυξιακών νόμων, τη δημιουργία ενός σταθερού και ευέλικτου επενδυτικού κλίματος και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Τα επενδυτικά εργαλεία κάθε Διεύθυνσης ποικίλουν με σκοπό την κάλυψη των διαφορετικών αναγκών των εν δυνάμει επενδυτών.

Η απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών, η χορήγηση κινήτρων σε συμμόρφωση με το ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων και η επιτάχυνση στην ανταπόκριση του διοικητικού μηχανισμού αποτελούν τις βασικές στοχεύσεις της Γενικής Διεύθυνσης.