Γενικές Πληροφορίες

Υποβολή Επενδυτικού Σχεδίου

Ο ενδιαφερόμενος φορέας επένδυσης οφείλει να υποβάλει προς την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (Enterprise Greece), αίτηση προκειμένου το επενδυτικό του σχέδιο να  χαρακτηριστεί Στρατηγική Επένδυση, να ενταχθεί σε μία (1) από τις κατηγορίες του άρθρου 2 του Ν. 4864/2021 και να λάβει τα κίνητρα της συγκεκριμένης κατηγορίας, τα οποία έχει αιτηθεί.

Κατεβάστε εδώ Πίνακα με Κατηγορίες, Κριτήρια και Κίνητρα του Ν. 4864/2021.

Μέσα σε προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών από την κατάθεση του φακέλου της επενδυτικής πρότασης, η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» αξιολογεί και γνωμοδοτεί σχετικά με την πληρότητα του φακέλου και τη σκοπιμότητα ένταξης της επένδυσης στη διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων. 

Η γνωμοδότηση και τα λοιπά στοιχεία του εισηγητικού φακέλου της επενδυτικής πρότασης διαβιβάζονται στη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΓΓΙΕ & ΣΔΙΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία διαβιβάζει περαιτέρω τον εισηγητικό φάκελο της επενδυτικής πρότασης στη Συντονιστική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (Σ.Ε.Σ.Ε.) και εν συνεχεία προετοιμάζει την οικεία συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.).

Η Δ.Ε.Σ.Ε., μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την περιέλευση του εισηγητικού φακέλου στη ΓΓΙΕ & ΣΔΙΤ, αποφασίζει για τον χαρακτηρισμό ή μη της επενδυτικής πρότασης ως στρατηγικής, για την υπαγωγή της σε κάποια από τις κατηγορίες του άρθρου 2, για το προϋπολογισθέν κόστος υλοποίησης ή τις δημιουργούμενες θέσεις απασχόλησης, καθώς και για τα χορηγούμενα κίνητρα. Η απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε. δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Υλοποίηση και παρακολούθηση Στρατηγικών Επενδύσεων

Οι Στρατηγικές Επενδύσεις υλοποιούνται και παρακολουθούνται από τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων της ΓΓΙΕ & ΣΔΙΤ.

Σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων είναι η εφαρμογή της εθνικής επενδυτικής πολιτικής για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, η παρακολούθηση της προόδου των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς των Στρατηγικών Επενδύσεων του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3894/2010 (Α’ 204), του άρθρου 10 του ν. 4608/2019 και του άρθρου 2 του ν. 4864/2021.  Στο πλαίσιο αυτό, έχει την ευθύνη για:

  α)    Το σχεδιασμό, οργάνωση, παρακολούθηση και έλεγχο των Στρατηγικών Επενδύσεων.

  β)    Την αδειοδότηση των Στρατηγικών Επενδύσεων, ως υπηρεσία μιας στάσης.

  γ)    Την εξειδίκευση παροχής κινήτρων στις Στρατηγικές Επενδύσεις, σύμφωνα με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.

  δ)    Τη διευκόλυνση και το συντονισμό της χορήγησης αδειών για έργα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των Στρατηγικών Επενδύσεων ως αυτοδίκαια εντασσόμενα ή κατόπιν ειδικής νομοθετικής πρόβλεψης.

Η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων δρα σαν υπηρεσία μιας στάσης (one stop shop) και προσφέρει στον επενδυτή:

         ·      Επιτάχυνση διαδικασιών

         ·      Έκδοση Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) - Χωροθέτηση

         ·      Κεντρική Αδειοδότηση