Προκηρύξεις

Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα - Ν. 4887/2022

Κύκλος 2
Υ.Α. 86326/26.9.2023 (ΦΕΚ 5776/Β/4.10.2023) "Τροποποίηση της υπ’ αρ. 45997/17.5.2023 υπουργικής απόφασης «2η Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων “Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα” του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022» (Β’ 3292)".
Υ.Α. 45997/17.5.2023 (ΦΕΚ 3292/Β/18.5.2023) «2η Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων «Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα» του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022»
Κύκλος 1
Y.A. 74086/21.7.2022 (ΦΕΚ 3890/Β/22.7.2022) “Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων "Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα” του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022”

Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων - Ν. 4887/2022

Κύκλος 2
Υ.Α. 86328/26.9.2023 (ΦΕΚ 5776/Β/4.10.2023) "Τροποποίηση της υπ’ αρ. 46001/17.5.2023 υπουργικής απόφασης «2η προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων “Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων” του αναπτυξιακού ν. 4887/2022» (Β’ 3291)."
Υ.Α.46001/17.5.2023 (ΦΕΚ3 291/Β/18.5.2023) «2η προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του αναπτυξιακού ν. 4887/2022»
Κύκλος 1
Υ.Α. 79187/5.8.2022 (ΦΕΚ 4210/Β/9.8.2022) «Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022»

Επιχειρηματικότητα 360 - Ν. 4887/2022

Κύκλος 1
Υ.Α. 33767/10.4.2023 (ΦΕΚ 2311/Β/10.4.2023) «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 126997/28-12-2022 υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα 360” του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022» (Β’ 6872)»
Υ.Α. 126997/28.12.2022 (ΦΕΚ 6872/Β/29.12.2022) “Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα 360» του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022”

Αγροδιατροφή - Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία - Ν. 4887/2022

Κύκλος 1
Υ.Α. 94084/30.9.2022 (ΦΕΚ 5130/Β/1.10.2022) «Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων «Αγροδιατροφή - Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων - Αλιεία - Υδατοκαλλιέργεια» του ν. 4887/2022»

Γενική Επιχειρηματικότητα - N. 4399/2016

Κύκλος 7
Υ.Α. 105339/28.9.2021 (ΦΕΚ 4497/Β/29.9.2021) «Τροποποίηση της υπ' αρ. 56673/20-05-2021 υπουργικής απόφασης «Έβδομη (7η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016»
Υ.Α. 77948/13.7.2021 (ΦΕΚ 3263/Β/22.7.2021) «Τροποποίηση της υπ' αρ. 56673/20-05-2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Έβδομη (7η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016»
Υ.Α. 56673/20.5.2021 (ΦΕΚ 2143/Β/22.5.2021) «Έβδομη (7η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Γενική Επιχειρηματικότητα" του αναπτυξιακού N. 4399/2016»
Κύκλος 6
Υ.Α. 59188/27.5.2021 (ΦΕΚ 2345/Β/3.6.2021) «Τροποποίηση της υπ' αρ. 130119/08.12.2020 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων "Έκτη (6η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Γενική Επιχειρηματικότητα" του αναπτυξιακού N. 4399/2016 (Β' 5400)»
Υ.Α. 130119/8.12.2020 (ΦΕΚ 5400/B/8.12.2020) «Έκτη (6η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Γενική Επιχειρηματικότητα" του αναπτυξιακού N. 4399/2016»
Κύκλος 5
Υ.Α. 30465/11.3.2021 (ΦΕΚ 1107/τ.Β/22.3.2021) «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 90573/01-09-2020 υπουργικής απόφασης «Πέμπτη (5η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Γενική Επιχειρηματικότητα" του αναπτυξιακού N. 4399/2016»
Υ.Α. 90573/1.9.2020 (ΦΕΚ 3640/Β/1.9.2020) «Πέμπτη (5η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016»
Κύκλος 4
Υ.Α. 30466/11.3.2021 (ΦΕΚ 1014/Β/16.3.2021) «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 50088/20-05-2020 (Β' 1936) υπουργικής απόφασης «Τέταρτη (4η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Γενική Επιχειρηματικότητα" του αναπτυξιακού N. 4399/2016»
Υ.Α. 50088/20.5.2020 (ΦΕΚ 1936/Β/20.5.2020) «Τέταρτη (4η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Γενική Επιχειρηματικότητα" του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016»
Κύκλος 3
Υ.Α. 35028/2.4.2020 (ΦΕΚ 1198/Β/7.4.2020) «Τροποποίηση της αριθμ. 139383/21-12-2018 υπουργικής απόφασης «Τρίτη (3η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Γενική Επιχειρηματικότητα" του αναπτυξιακού ν. 4399/2016»
Υ.Α. 16882/12.2.2020 (ΦΕΚ 433/Β/12.2.2020) «Τροποποίηση της αριθμ. 139383/21-12-2018 υπουργικής απόφασης «Τρίτη (3η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Γενική Επιχειρηματικότητα" του αναπτυξιακού ν. 4399/2016»
Υ.Α. 122868/28.11.2019 (ΦΕΚ 4572/Β/13.12.2019) «Τροποποίηση της 139383/21-12-2018 (Β΄ 5838) υπουργικής απόφασης «Τρίτη (3η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Γενική Επιχειρηματικότητα" του αναπτυξιακού ν. 4399/2016»
Υ.Α. 87701/3.9.2019 (ΦΕΚ 3552/Β/23.9.2019) «Τροποποίηση της 139383/21-12-2018 (Β' 5838) υπουργικής απόφασης «Τρίτη (3η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων ''Γενική Επιχειρηματικότητα'' του αναπτυξιακού ν. 4399/2016»
Υ.Α. 77473/24.7.2019 (ΦΕΚ 3128/Β/6.8.2019) «Τροποποίηση της 139383/21-12-2018 (Β' 5838) υπουργικής απόφασης Τρίτη (3η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Γενική Επιχειρηματικότητα" του αναπτυξιακού ν. 4399/2016»
Υ.Α. 69396/3.7.2019 (ΦΕΚ 2749/Β/3.7.2019) «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 139383/21-12-2018 (Β' 5838) υπουργικής απόφασης «Τρίτη (3η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Γενική Επιχειρηματικότητα" του αναπτυξιακού ν. 4399/2016»
Υ.Α. 57388/30.5.2019 (ΦΕΚ 2048/Β/4.6.2019) «Τροποποίηση της 139383/21-12-2018 (Β΄ 5838) υπουργικής απόφασης «Τρίτη (3η) προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Γενική Επιχειρηματικότητα" του α.ν. 4399/2016»
Υ.Α. 35730/28.3.2019 (ΦΕΚ 1076/Β/1.4.2019) «Τροποποίηση της 139383/21-12-2018 (Β΄ 5838) υπουργικής απόφασης «Τρίτη (3η) προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Γενική Επιχειρηματικότητα" του α.ν. 4399/2016»
Υ.Α. 139383/21.12.2018 (ΦΕΚ 5838/Β/27.12.2018) «Τρίτη (3η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016»
Κύκλος 2
Υ.Α. 93321/7.9.2018 “Τροποποίηση της 137926/14.12.2017 υπουργικής απόφασης «Δεύτερη (2η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων ''Γενική Επιχειρηματικότητα'' του αναπτυξιακού ν. 4399/2016» (Β΄4445)”
Υ.Α. 49663/9.5.2018 “Τροποποίηση της αριθμ. 137926/14-12-2017 (Β΄ 4445) υπουργικής απόφασης «Δεύτερη (2η) προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016»
Υ.Α. 37798/03.04.2018 (Β΄1279) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 137926/14-12-2017 (Β’ 4445) υπουργικής απόφασης «Δεύτερη (2η) προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Γενική Επιχειρηματικότητα" του αναπτυξιακού ν. 4399/2016»»