Προκηρύξεις

Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων - Ν. 4399/2016

Κύκλος 5
Υ.Α. 105334/28.9.2021 (ΦΕΚ 4497/Β/29.9.2021) «Τροποποίηση της υπ' αρ. 56672/20-05-2021 υπουργικής απόφασης «Πέμπτη (5η) προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016»
Υ.Α. 77947/13.7.2021 (ΦΕΚ 3247/Β/22.7.2021) «Τροποποίηση της υπ' αρ. 56672/20-05-2021 υπουργικής απόφασης «Πέμπτη (5η) προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016» (Β' 2142)»
Υ.Α. 56672/20.5.2021 (ΦΕΚ 2142/Β/22.5.2021) «Πέμπτη (5η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016»
Κύκλος 4
Υ.Α. 59138/27.5.2021 (ΦΕΚ 2345/Β/3.6.2021) «Τροποποίηση της υπ' αρ. 130092/08.12.2020 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων "Τέταρτη (4η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του α.ν. 4399/2016" (Β' 5398)»
Υ.Α. 130092/8.12.2020 (ΦΕΚ 5398/Β/8.12.2020) «Τέταρτη (4η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων" του αναπτυξιακού N. 4399/2016»
Κύκλος 3
Υ.Α. 30460/11.3.2021 (ΦΕΚ 1016/Β/16.3.2021) «Τροποποίηση της υπ' αρ. 90574/01.09.2020 (Β' 3641) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Τρίτη (3η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων" του α.ν. 4399/2016»
Υ.Α. 90574/1.9.2020 (ΦΕΚ 3641/Β/1.9.2020) «Τρίτη (3η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων ¨Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016»
Κύκλος 2
Υ.Α. 30461/11.3.2021 (ΦΕΚ 1016/Β/16.3.2021) «Τροποποίηση της υπ' αρ. 50095/20-5-2020 υπουργικής απόφασης «Δεύτερη (2η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων" του αναπτυξιακού ν. 4399/2016»
Υ.Α. 50095/20.5.2020 (ΦΕΚ 1937/Β/20.5.2020) «Δεύτερη (2η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016»
Κύκλος 1
Y.A. 35024/2.4.2020 (ΦΕΚ 1198/Β/7.4.2020) «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 69395/1-7-2019 (Β' 2764) Υπουργικής Απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων" του αναπτυξιακού ν. 4399/2016»
Υ.Α. 16868/12.2.2020 (ΦΕΚ 433/Β/12.2.2020) «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 69395/1-7-2019 (Β' 2764) Υπουργικής Απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων" του αναπτυξιακού ν. 4399/2016»
Υ.Α. 123257/29.11.2019 (ΦΕΚ 4634/Β/16.122019) «Τροποποίηση της 69395/1-7-2019 (Β' 2764) υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων" του αναπτυξιακού ν. 4399/2016»
Υ.Α. 101023/8.10.2019 (ΦΕΚ 3793/Β/14.10.2019) «Τροποποίηση της 69395/1-7-2019 (Β' 2764) υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων" του αναπτυξιακού ν. 4399/2016».
Υ.Α. 69395/1.7.2019 (ΦΕΚ 2764/Β/3.7.2019) «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016»

Συνέργειες και Δικτυώσεις - Ν. 4399/2016

Κύκλος 1
Υ.Α. 35731/28.3.2019 (ΦΕΚ 1076/Β/1.4.2019) «Τροποποίηση της 108030/12.10.2018 (Β΄ 4764) υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Συνέργειες και Δικτυώσεις" του α.ν. 4399/2016».
Υ.Α. 108030/12.10.2018 (ΦΕΚ 4764/Β/24.10.2018) «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Συνέργειες και Δικτυώσεις» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016»