Προκηρύξεις

Γενική Επιχειρηματικότητα - N. 4399/2016

Κύκλος 3
Υ.Α. 69396/3.7.2019 (ΦΕΚ 2749/Β/3.7.2019) «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 139383/21-12-2018 (Β' 5838) υπουργικής απόφασης «Τρίτη (3η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Γενική Επιχειρηματικότητα" του αναπτυξιακού ν. 4399/2016»
Υ.Α. 57388/30.5.2019 (ΦΕΚ 2048/Β/4.6.2019) «Τροποποίηση της 139383/21-12-2018 (Β΄ 5838) υπουργικής απόφασης «Τρίτη (3η) προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Γενική Επιχειρηματικότητα" του α.ν. 4399/2016»
Υ.Α. 35730/28.3.2019 (ΦΕΚ 1076/Β/1.4.2019) «Τροποποίηση της 139383/21-12-2018 (Β΄ 5838) υπουργικής απόφασης «Τρίτη (3η) προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Γενική Επιχειρηματικότητα" του α.ν. 4399/2016»
Υ.Α. 139383/21.12.2018 (ΦΕΚ 5838/Β/27.12.2018) «Τρίτη (3η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016»
Κύκλος 2
Υ.Α. 93321/7.9.2018 “Τροποποίηση της 137926/14.12.2017 υπουργικής απόφασης «Δεύτερη (2η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων ''Γενική Επιχειρηματικότητα'' του αναπτυξιακού ν. 4399/2016» (Β΄4445)”
Υ.Α. 49663/9.5.2018 “Τροποποίηση της αριθμ. 137926/14-12-2017 (Β΄ 4445) υπουργικής απόφασης «Δεύτερη (2η) προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016»
Υ.Α. 37798/03.04.2018 (Β΄1279) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 137926/14-12-2017 (Β’ 4445) υπουργικής απόφασης «Δεύτερη (2η) προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Γενική Επιχειρηματικότητα" του αναπτυξιακού ν. 4399/2016»»
Υ.Α. 16406/8.2.2018 (Β΄414) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 137926/14-12-2017 Υπουργικής απόφασης «Δεύτερη (2η) προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016»
Υ.Α. 137926/14.12.2017 (Β΄ 4445) «Δεύτερη (2η) προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016.»
Κύκλος 1
Υ.Α. 2871/10.01.2018 (Β΄ 76) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 108645/17-10-2016 απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων ”Γενική Επιχειρηματικότητα“ του αναπτυξιακού ν.4399/2016», (Β΄ 3378), όπως ισχύει.»
Υ.Α. 111069/13.10.2017 (Β΄ 3815) «Τροποποίηση της αριθ. 108645/17-10-2016 (Β΄ 3378) απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016"
Υ.Α. 84972/31.07.2017 (Β΄ 2751) «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 108645/17-10-2016 (ΦΕΚ Β' 3378) υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Γενική Επιχειρηματικότητα" του αναπτυξιακού ν. 4399/2016».»
Υ.Α. 23245/23.02.2017 (Β΄616) «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 108645/17-10-2016 (ΦΕΚ Β' 3378) υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Γενική Επιχειρηματικότητα" του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016», όπως ισχύει.»
Υ.Α. 7857/20.01.2017 (ΦΕΚ Β΄ 98) «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 108645/17-10-2016 (ΦΕΚ Β' 3378) υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Γενική Επιχειρηματικότητα" του αναπτυξιακού ν. 4399/2016», όπως ισχύει.»
Υ.Α. 136940/19.12.2016 (Β΄4117) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθ. 108645/17-10-2016 (ΦΕΚ Β' 3378) Υπουργικής Απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Γενική Επιχειρηματικότητα" του αναπτυξιακού N. 4399/2016»»
Υ.Α. 108645/17.10.2016 (ΦΕΚ Β' 3378) «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού N. 4399/2016»

Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ - Ν. 4399/2016

Κύκλος 2
Υ.Α. 93319/7.9.2018 (ΦΕΚ 4131/Β/20.9.2018) «Τροποποίηση της 35976/29.03.2018 υπουργικής απόφασης «Δεύτερη (2η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων ''Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ'' του αναπτυξιακού ν. 4399/2016» (Β΄1272)»
Υ.Α. 70869/29.6.2018 (ΦΕΚ 2864/Β/18.7.2018) «Τροποποίηση της 35976/29.03.2018 (Β΄ 1272) υπουργικής απόφασης «Δεύτερη (2η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Νέες ανεξάρτητες MME" του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016»
Υ.Α. 35976/29.03.2018 (ΦΕΚ 1272/Β/10.4.2018) «Δεύτερη (2η) προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016»
Κύκλος 1
Υ.Α. 2878/10.01.2018 (Β΄ 76) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 108644/17-10-2016 απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων ”Νέες ανεξάρτητες MME“ του αναπτυξιακού ν.4399/2016», (Β΄ 3377), όπως ισχύει.»
Υ.Α. 111072/13.10.2017 (Β΄ 3660) «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 108644/17-10-2016 (Β΄3377) απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016»»
Υ.Α. 84963/31.07.2017 (Β΄ 2751) «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 108644/17-10-2016 (B' 3377) υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ" του αναπτυξιακού ν. 4399/2016»»
Υ.Α. 23244/23.02.2017 (Β΄616) «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 108644/17-10-2016 (ΦΕΚ Β΄ 3377) υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ" του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016» όπως ισχύει.»
Υ.Α. 136941/15.12.2016 (Β΄4117) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθ. 108644/17-10-2016 (ΦΕΚ B' 3377) Υπουργικής Απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ" του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016»»
Υ.Α. 108644/ 17.10.2016 (Β΄ 3377) «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» του αναπτυξιακού Ν. 4399/2016».

Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού - Ν. 4399/2016

Κύκλος 4
Υ.Α. 123259/17.11.2021 (ΦΕΚ 5359/Β/19.11.2021) «Τροποποίηση της υπ' αρ. 130121/08-12-2020 υπουργικής απόφασης «Τέταρτη (4η) Προκήρυξη καθεστώτος "Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού" του αναπτυξιακού N. 4399/2016»
Υ.Α. 77946/13.7.2021 (ΦΕΚ 3391/Β/28.7.2021) «Τροποποίηση της υπ' αρ. 130121/08-12-2020 υπουργικής απόφασης «Τέταρτη (4η) προκήρυξη καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016» (Β' 5399)»
Υ.Α. 130121/8.12.2020 (ΦΕΚ 5399/Β/8.12.2020) «Τέταρτη (4η) Προκήρυξη καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του αναπτυξιακού N. 4399/2016»
Κύκλος 3
Υ.Α. 47625/22.4.2021 (ΦΕΚ 1954/Β/14.5.2021) «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 21142/18-02-2019 υπουργικής απόφασης «Τρίτη (3η) Προκήρυξη καθεστώτος "Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού" του αναπτυξιακού N. 4399/2016»
Υ.Α. 123974/2.12.2019 (ΦΕΚ 4573/Β/13.12.2019) «Τροποποίηση της αριθμ. 21141/18-02-2019 (Β΄ 517) υπουργικής απόφασης «Τρίτη (3η) προκήρυξη καθεστώτος "Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού" του α.ν. 4399/2016»