Θεσμικό Πλαίσιο Στρατηγικών Επενδύσεων

Νομικό Πλαίσιο Στρατηγικών Επενδύσεων

1.      Νόμος 4864/2021 (ΦΕΚ Α΄237), όπως τροποιήθηκε και ισχύει.     

2.      ΚΥΑ με αριθ. 78609/4.8.2022 (ΦΕΚ Β’ 4263 10/8/2022) «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των ελεγκτών και του ορισμού εμπειρογνώμονα, των υποχρεώσεων αυτών, των αντικειμένων ελέγχου, της διαδικασίας, των όρων και των προϋποθέσεων για τον έλεγχο της υλοποίησης των επενδύσεων που έχουν χαρακτηρισθεί ως στρατηγικές.» 

3.      ΚΥΑ με αριθ. 65429/27.6.2022 (ΦΕΚ Β’ 3450) «Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις Στρατηγικές Επενδύσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4608/2019 και ν. 4864/2021»

4.      ΥΑ με αριθ. 61746/16.6.2022 (ΦΕΚ Β' 3188) «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των διαδικασιών για την υλοποίηση, την τροποποίηση, τον έλεγχο και την ολοκλήρωση των επενδύσεων που έχουν χαρακτηρισθεί στρατηγικές σύμφωνα με τους νόμους 4864/2021 και 4608/2019, την καταβολή των ενισχύσεων και την τήρηση των υποχρεώσεων των επενδυτικών φορέων»

5.      ΚΥΑ με αριθ. 62120/16.6.2022 (ΦΕΚ Β’ 3142) «Καθορισμός της διαδικασίας ένταξης των Εμβληματικών Επενδύσεων Εξαιρετικής Σημασίας στις διατάξεις του ν. 4864/2021, του τρόπου παρακολούθησης και ελέγχου της υλοποίησής τους και του τρόπου καταβολής των ενισχύσεων»

6.      ΚΥΑ με αριθ. 62147/16.6.2022 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 507) «Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τον χαρακτηρισμό επενδυτικών σχεδίων ως «Εμβληματικών Επενδύσεων Εξαιρετικής Σημασίας» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4864/2021»

 

Προηγούμενο Νομικό Πλαίσιο Στρατηγικών Επενδύσεων

1.     Νόμοι 3984/2010 (Α' 204), 4072/2012 (Α' 86) και 4146/2013 (Α' 90), ως ισχύουν

2.     Άρθρο 6 του ν. 4146/2013 (Α΄90) «Άδειες Διαμονής»

3.     Νόμος 4608/2019 (Α΄66), ως ισχύει

4.     Άρθρο 8 ν.4447/2016 (Α' 241) "Ειδικά Χωρικά Σχέδια", ως ισχύει

5.     Απόφαση ΔΕΣΕ αριθ. 3/11.1.2011 «Περιεχόμενο των στοιχείων του φακέλου για την αίτηση υποβολής στις διαδικασίες στρατηγικών επενδύσεων του Ν. 3894/2010» (Β΄ 294)

6.     Απόφαση ΔΕΣΕ αριθ. 2/11.1.2011 «Σχετικά με το ύψος των διαχειριστικών αμοιβών και τον τρόπο υπολογισμού αυτών» (Β΄ 294)

 

Ενωσιακή Νομοθεσία

Νομοθεσία Ενισχύσεων

1.     Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός αρ. 651 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 (L 187/1 26.6.2014)

2.     Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα (Ανακοίνωση C (2021) 2594 19.4.2021)

3.     Παραρτήματα κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα (Παραρτήματα Ανακοίνωσης C (2021) 2594 19.4.2021)

Νομοθεσία Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (PCIs)

1.     Απόφαση ΔΕΣΕ αριθ.  27/2014 (Β΄1471) «Ορισμός της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ως «αρμόδιας εθνικής αρχής» κατά την έννοια του άρθρου 8(1) του Κανονισμού αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2013, για την αδειοδότηση των «Ευρωπαϊκών Ενεργειακών έργων Κοινού Ενδιαφέροντος − Projects of Common Interest (PCI)», όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1391/2013 της Επιτροπής της 14ης Οκτωβρίου 2013. Ευρωπαϊκά Ενεργειακά έργα Κοινού Ενδιαφέροντος − Projects of Common Interest (PCI). (ΦΕΚ Β΄ 1471)

2.     Άρθρο 8 του ν.4271/2014 (A' 144) «Ευρωπαϊκά Ενεργειακά Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος −Projects of Common Interest (PCI)» που αφορούν στην Ελλάδα»

3.     Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 347/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Απριλίου 2013 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1364/2006/ΕΚ και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 713/2009, (ΕΚ) αριθ. 714/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009  (EE L 115/25.4.2013)

-        Τροποποίηση 7η (6ος Ενωσιακός Κατάλογος) Κανονισμός (ΕΕ) 2022/564 της Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2021 (L 109/8.4.2022)

Κανονισμός (ΕΕ) 2022/564 (EL)

Κανονισμός (ΕΕ) 2022/564 (EN)

4.     Εγχειρίδιο Διαδικασιών Αδειοδότησης για Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος

Το παρόν εγχειρίδιο δεν αποτελεί νομικώς δεσμευτικό έγγραφο. Η έκδοση του εγχειριδίου από τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων γίνεται σε συμμόρφωση με το άρθρο 9 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2013 και παραπέμπει ή αναφέρεται σε συναφείς νομικές διατάξεις. Σκοπός του είναι η υποβοήθηση του έργου όλων των εμπλεκομένων μερών στις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές και η εμπέδωση της διαφάνειας

Νομοθεσία Σημαντικών Έργων Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (IPCEIs)

1.     Ανακοίνωση της Επιτροπής (2021/C 528/02) «Κριτήρια για την ανάλυση της συμβατότητας με την εσωτερική αγορά των κρατικών ενισχύσεων για την προώθηση της υλοποίησης σημαντικών έργων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος»

-        Ανακοίνωση 2021/C 528/02 (EL)

-        Communication 2021/C 528/02 (EN)

2.     Άρθρο 42 του ν.4811/2021 (Α΄ 108) «Σημαντικά Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος»

3.     Άρθρο 21 του ν.4914/2022 (Α' 61) «Αρμοδιότητες των Ειδικών Υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού»

4.     ΥΑ με αρ. 102012/20.9.2021 (Β' 4433) «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την ένταξη στο Π.Δ.Ε., τη διαχείριση, την παρακολούθηση, τον έλεγχο, τη χρηματοδότηση και την πληρωμή έργων που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά Προγράμματα Σημαντικών Έργων Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ)»

5.     ΥΑ με αρ. 137717/24.12.2020 «Σύσταση Επιτροπής για τον σχεδιασμό, το συντονισμό και την παρακολούθηση των απαιτούμενων ενεργειών για τη συμμετοχή της χώρας στα σχεδιαζόμενα Σημαντικά Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (Important Projects of Common European Interest IPCEI)»

6.     ΥΑ με αρ. 16741/09.02.2021 «Συγκρότηση Επιτροπής για το σχεδιασμό, το συντονισμό και την παρακολούθηση των απαιτούμενων ενεργειών για τη συμμετοχή της χώρας στα σχεδιαζόμενα Σημαντικά Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (Important Projects of Common European Interest-IPCEI)»

7.     ΥA με αρ. 93312/25-08-2021 «Τροποποίηση Αποφάσεων Σύστασης και Συγκρότησης Επιτροπής για το σχεδιασμό, το συντονισμό και την παρακολούθηση των απαιτούμενων ενεργειών για τη συμμετοχή της χώρας στα σχεδιαζόμενα Σημαντικά Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (Important Projects of Common European Interest-IPCEI)

Σχετικά έγγραφα: