Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων

 

Το σύνολο των διαδικασιών που προβλέπονται στον ΑΝ. 89/1967 διενεργείται μέσω της ειδικής πλατφόρμας που περιλαμβάνεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η λειτουργία του οποίου διέπεται από τον ν. 4314/2014 (Α’ 265).

Οι αιτήσεις υπαγωγής και χορήγησης κινήτρων (αρ. 6 και 7), τα ετήσια στοιχεία λειτουργίας, αλλά και αιτήσεις τροποποίησης υποβάλλονται στο ΠΣΚΕ.