Θεσμικό Πλαίσιο

4887/2022

Ν. 5111/2024 "Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή, της ανάπτυξης και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς......" (ΦΕΚ 76/Α/24.5.2024), Κεφάλαιο Δ, άρθρα 11-16
Ν. 4887/2022 «Αναπτυξιακός Νόμος- Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» (ΦΕΚ 16/Α/4.2.2022)
N. 4914/2022 “Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδo 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις.(ΦΕΚ 61/Α΄/21.3.2022), άρθρα 78-82, 85
Ν. 4949/2022 “Ενσωμάτωση της παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/952 …” (ΦΕΚ 126/Α/30.6.2022), άρθρα 71-73

4399/2016

Ν. 5111/2024 "Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή, της ανάπτυξης και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς......" (ΦΕΚ 76/Α/24.5.2024), Κεφάλαιο Δ, άρθρα 11-16
Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ 215/Α/22.12.2023) «Οργανωτικές και διαδικαστικές διατάξεις για την ανάπτυξη, παρεμβάσεις για την ενίσχυση της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και άλλες επείγουσες διατάξεις», άρθρο 54 (Παράταση ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων-Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 18 ν. 4399/2016)
Ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας- Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 117/Α΄/22.6.2016)
Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/6.12.2016), άρθρο 19
Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 94/Α΄/29.9.2017), άρθρα 18-22
Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α΄/13.11.2017, άρθρο 106: Τροποποιήσεις των αναπτυξιακών νόμων
N. 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α'/11.12.2018), άρθρο 83: Τροποποίηση άρθρων 20, 76 και 77 του ν. 4399/2016
N. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α΄/1.4.2019), άρθρα 28-35
N. 4608/2019 “Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 66/Α΄/25.4.2019), άρθρα 38-41
N. 4609/2019 (ΦΕΚ 67/Α'/3.5.2019), άρθρο 58: Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων των νόμων 4399/2016 και 3908/2011
Ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 167/Α'/30.10.2019)
Ν. 4801/2021 “Παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης…” (ΦΕΚ 83/Α΄/24.05.2021), άρθρα 33- 35
Ν. 4864/2021 «Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης των διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις, δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ανάπτυξη» (ΦΕΚ 237/Α΄/7.12.2021)
«Greek Development Law 4399/2016 (English version)»

3908/2011

Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ 215/Α/22.12.2023) «Οργανωτικές και διαδικαστικές διατάξεις για την ανάπτυξη, παρεμβάσεις για την ενίσχυση της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και άλλες επείγουσες διατάξεις», άρθρο 53 (Παράταση προθεσμιών ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011)

3299/2004

Ν. 5079/2023 (ΦΕΚ 215/Α/22.12.2023) «Οργανωτικές και διαδικαστικές διατάξεις για την ανάπτυξη, παρεμβάσεις για την ενίσχυση της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και άλλες επείγουσες διατάξεις», άρθρο 52 (Αποφάσεις ολοκλήρωσης και πιστοποίησης της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας σχεδίων του ν. 3299/2004)

Υπουργικές αποφάσεις

Υ.Α. 91631/26.9.2022 (ΦΕΚ 5026/Β/26.9.2022)) «Ανάθεση στον «Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» (ΕΦΕΠΑΕ) της Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων του Αναπτυξιακού ν. 4887/2022»
ΚΥΑ 77876/2.8.2022 (ΦΕΚ 4136/Β/3.8.2022) "Καθορισμός περιοχών της Επικράτειας που δεν έχουν εφαρμογή οι ενισχύσεις του ν. 4887/2022 σε επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού".
ΚΥΑ 43965/30.11.1994 (ΦΕΚ 922/Β/14.12.1994) «Καθορισμός του είδους και της έκτασης των έργων ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμού ξενοδοχείων…»
ΚΥΑ 58692/5.8.1998 (ΦΕΚ 870/Β/19.8.1998) “Είδος και έκταση των έργων… εκσυγχρονισμού…τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων (campings)…».