Νέα / Ανακοινώσεις Ιδιωτικές Επενδύσεις

29.11.2022
Ανακοίνωση για ελέγχους (βεβαιώσεις υλοποίησης)

Ανακοίνωση για τους ελέγχους των επενδύσεων των αναπτυξιακών νόμων με ορκωτούς ελεγκτές και βεβαιώσεις μηχανικών και λοιπών ειδικοτήτων από μέλη του Ε.Μ.Π.Ε.

 

Με το άρθρο 34 του νόμου 4994/2022 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης» (Α΄215) ρυθμίστηκαν ζητήματα, μεταβατικής φύσης, σχετικά με τις διαδικασίες ελέγχου των επενδύσεων των αναπτυξιακών νόμων και ειδικότερα με τις βεβαιώσεις υλοποίησης των επενδύσεων που εκδίδονται από πολιτικούς μηχανικούς και λοιπών επαγγελματικών ειδικοτήτων Πρόσωπα και συνυποβάλλονται με τις εκθέσεις ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών η ελεγκτικών εταιρειών.

 

Αναλυτικά :

α. Η υποχρέωση που σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της περ. β΄της παρ. 1 του άρθρου 120 του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022 όριζε ότι τα Πρόσωπα αυτά (Πολιτικοί μηχανικοί, λογιστές φοροτεχνικοί Α΄ Τάξης κ.λπ.) θα πρέπει να αποτελούν μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.) εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2023 (Ν. 4994/2022, άρθρο 34 παρ. 1).

 

β. Μέχρι την ημερομηνία αυτή και συγκεκριμένα μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2022 οι εκθέσεις ελέγχου επενδύσεων που έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν εξετάζονται σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του οικείου αναπτυξιακού νόμου, ανεξάρτητα αν οι ως άνω βεβαιώσεις έχουν εκδοθεί από μέλη του Ε.Μ.Π.Ε. ή μη (Ν. 4994/2022, άρθρο 34, παρ. 2) .