Θεσμικό Πλαίσιο Τμήμα Α'

Κανονιστικές Αποφάσεις Ν. 4172/2013

Κοινή Υπουργική Απόφαση 46834/19.05.2023 (ΦΕΚ Β' 3393) - Κατηγορίες επενδύσεων, διαδικασία και δικαιολογητικά αιτήματος διαπίστωσης ολοκλήρωσης της επένδυσης, χρόνος διακράτησης της επένδυσης και παρακολούθηση αυτής, διακοπή ή μεταβολή στην επένδυση μετά τη διαπίστωση ολοκλήρωσης αυτής, για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, περί εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα
Κοινή Υπουργική Απόφαση 147269/23.12.2020 - Επιλέξιμες κατηγορίες επενδύσεων, χρόνος διατήρησής τους στην Ελλάδα, διαδικασία απόδειξης της επένδυσης και παρακολούθηση της διατήρησης της, επένδυσης για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, περί εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα
Απόφαση 1036/24.02.2020 - Διαδικασία και προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, περί εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα

Ν. 4171/1961 Τεχνικές Εταιρείες

Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΟΝΟΣΕ 1490/01.12.1986 - Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή ξένων κεφαλαίων στις διατάξεις του Ν.Δ. 2687/1953
Ν. 2093/1992 αρ. 18 παρ. 1
Ν. 1262/1982 αρ. 23 παρ. 3
N. 4171/1961 αρ. 9 - Περί λήψεως γενικών μέτρων δια την υποβοήθησιν της αναπτύξεως της Οικονομίας της Χώρας

Κανονιστικές Αποφάσεις Ν. 4171/1961

Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΟΝΟΣΕ 1490/01.12.1986 - Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή ξένων κεφαλαίων στις διατάξεις του Ν.Δ. 2687/1953