ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

(ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 13/1/2023) Δημοσιοποίηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που αφορά στο Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) σε ακίνητο με κωδική ονομασία ΑΤΗ07 στο Δήμο Κρωπίας, για το επενδυτικό σχέδιο «INVESTMENT IN DATA CENTRES IN GREECE» του επενδυτικού φορέα με την επωνυμία «MICROSOFT OPERATIONS 4733 HELLAS SINGLE MEMBER S.A.» με διακριτικό τίτλο «Microsoft Operations 4733».

Ημερομηνία Έναρξης:
13/12/2022
Περιγραφή:

Η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Λέκκα 23-25, 10562 Αθήνα, αρμόδιοι υπάλληλοι Α. Τσόκα και Aικ. Μάλατρα, τηλ.: 210 3258170 & 210 3258141), ως Αρχή Σχεδιασμού του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) για το επενδυτικό σχέδιο «Investment in Data Centers in Greece» σε ακίνητο με κωδική ονομασία ΑΤΗ07 στο Δήμο Κρωπίας, του επενδυτικού φορέα με την επωνυμία: «MICROSOFT OPERATIONS 4733 HELLAS SINGLE MEMBER S.A.», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4.2 του άρθρου 7 της κ.υ.α. με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5.9.06 (Β΄ 1225), όπως τροποποιήθηκε με την κ.υ.α. οικ.40238/25-10-2017 (Β’ 3759):

α. Ανακοινώνει ότι τόσο η ίδια όσο και το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Aττικής, διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ως άνω σχεδίου, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.

β. Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ταχ. διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα), μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.

Σχετικά αρχεία

1.     Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Χάρτης ΣΜΠΕ 01 Χάρτης Προσανατολισμού

Χάρτης ΣΜΠΕ 02 Χρήσεων Γης

Χάρτης ΣΜΠΕ 03 ΕΣΧΑΣΕ

Χάρτης ΣΜΠΕ 04 Σχέδιο Γενικής Διάταξης

Χάρτης ΣΜΠΕ 05 Πρόταση ΕΣΧΑΣΕ

 

2.     Μελέτη Πολεοδομικής Τεκμηρίωσης Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε.)

                   I_Τ_01-Τοπογραφικό Διάγραμμα

                 ΙΙ_P_01-Χάρτης

                 ΙΙI_ Απόφαση ΔΕΣΕ

                 IV_Πρόταση ΕΣΧΑΣΕ

                 V_Φωτογραφική Τεκμηρίωση

 

3.     Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλόλητας

Χάρτης GK_01_Χάρτης Γεωλογικός

Χάρτης GK_02_Χάρτης Πληροφόρησης

Χάρτης GK_03_Χάρτης Καταλληλόλητας