Υποστηρικτικό Υλικό

Υποβολή αίτησης υπαγωγής- Καθεστώς ενισχύσεων "Αγροδιατροφή-Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων..." του Ν. 4887/2022

ΚΑΔ Αγροδιατροφής-Πρωτογενούς Τομέα & Μεταποίησης Πρωτογενούς Τομέα
Επιλέξιμες ομάδες και κατηγορίες δαπανών επενδυτικών σχεδίων (εντός περιφερειακών ενισχύσεων)
Επιλέξιμες ομάδες και κατηγορίες δαπανών επενδυτικών σχεδίων (εκτός περιφερειακών ενισχύσεων)
Εντάσεις ενίσχυσης - Ειδικές περιοχές ενίσχυσης & νησιά (25.10.2022)
Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας και Απολογιστικών Στοιχείων Φορέα
Πίνακας υφιστάμενης απασχόλησης
Πρότυπα κόστη αγροδιατροφής

Υποβολή αίτησης υπαγωγής- Καθεστώς ενισχύσεων "Μεταποίηση- Εφοδιαστική Αλυσίδα" του Ν. 4887/2022

ΚΑΔ Μεταποίησης- Εφοδιαστικής αλυσίδας
Επιλέξιμες ομάδες και κατηγορίες δαπανών επενδυτικών σχεδίων (εντός περιφερειακών ενισχύσεων)
Επιλέξιμες ομάδες και κατηγορίες δαπανών επενδυτικών σχεδίων (εκτός περιφερειακών ενισχύσεων)
Εντάσεις ενίσχυσης - Ειδικές περιοχές ενίσχυσης & νησιά (25.10.2022)
Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας και Απολογιστικών Στοιχείων Φορέα
Πίνακας υφιστάμενης απασχόλησης
Υπόδειγμα προέγκρισης χορήγησης δανείου (12.10.2022)
Πρότυπα κόστη μεταποίησης

Έλεγχος

Υπόδειγμα βεβαίωσης υλοποίησης σε ποσοστό 100% σύμφωνα με την ΥΑ 133829/23.12.2019 για τα έργα ειδικότητας πολιτικού μηχανικού
Υπόδειγμα βεβαίωσης υλοποίησης σε ποσοστό 100% σύμφωνα με την ΥΑ 133829/23.12.2019 για τα έργα ειδικότητας μηχανολόγου μηχανικού (ή άλλης επαγγελματικής ειδικότητας)
Παράρτημα Τεχνικής Έκθεσης υλοποιημένου φυσικού αντικειμένου πολιτικού/μηχανολόγου/…. μηχανικού

Καταβολή ενισχύσεων

Υπόδειγμα δηλωτικής πράξης ορθότητας των δικαιολογητικών για την καταβολή του 25% σύμφωνα με το άρθρο 39 του N. 4864/2021 (ΦΕΚ 237/Α/2.12.2021)

Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις

Έκθεση Διασφάλισης Μακροχρόνιων Υποχρεώσεων