Υποστηρικτικό Υλικό

Υποβολή αίτησης υπαγωγής- Καθεστώς ενισχύσεων "Επιχειρηματικότητα 360" του Ν. 4887/2022

ΚΑΔ Επιχειρηματικότητας 360
Επιλέξιμες ομάδες και κατηγορίες δαπανών επενδυτικών σχεδίων (εντός περιφερειακών ενισχύσεων)
Επιλέξιμες ομάδες και κατηγορίες δαπανών επενδυτικών σχεδίων (εκτός περιφερειακών ενισχύσεων)
Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας και Απολογιστικών Στοιχείων Φορέα
Πίνακας υφιστάμενης απασχόλησης
Πρότυπα κόστη Επιχειρηματικότητας 360

Υποβολή αίτησης υπαγωγής- Καθεστώς ενισχύσεων "Αγροδιατροφή-Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων..." του Ν. 4887/2022

ΚΑΔ Αγροδιατροφής-Πρωτογενούς Τομέα & Μεταποίησης Πρωτογενούς Τομέα
Επιλέξιμες ομάδες και κατηγορίες δαπανών επενδυτικών σχεδίων (εντός περιφερειακών ενισχύσεων)
Επιλέξιμες ομάδες και κατηγορίες δαπανών επενδυτικών σχεδίων (εκτός περιφερειακών ενισχύσεων)
Εντάσεις ενίσχυσης - Ειδικές περιοχές ενίσχυσης & νησιά (25.10.2022)
Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας και Απολογιστικών Στοιχείων Φορέα
Πίνακας υφιστάμενης απασχόλησης
Πρότυπα κόστη αγροδιατροφής

Υποβολή αίτησης υπαγωγής- Καθεστώς ενισχύσεων "Μεταποίηση- Εφοδιαστική Αλυσίδα" του Ν. 4887/2022

ΚΑΔ Μεταποίησης- Εφοδιαστικής αλυσίδας
Επιλέξιμες ομάδες και κατηγορίες δαπανών επενδυτικών σχεδίων (εντός περιφερειακών ενισχύσεων)
Επιλέξιμες ομάδες και κατηγορίες δαπανών επενδυτικών σχεδίων (εκτός περιφερειακών ενισχύσεων)
Εντάσεις ενίσχυσης - Ειδικές περιοχές ενίσχυσης & νησιά (25.10.2022)
Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας και Απολογιστικών Στοιχείων Φορέα
Πίνακας υφιστάμενης απασχόλησης
Υπόδειγμα προέγκρισης χορήγησης δανείου (12.10.2022)
Πρότυπα κόστη μεταποίησης

Έλεγχος

Υπόδειγμα βεβαίωσης υλοποίησης σε ποσοστό 100% σύμφωνα με την ΥΑ 133829/23.12.2019 για τα έργα ειδικότητας πολιτικού μηχανικού
Υπόδειγμα βεβαίωσης υλοποίησης σε ποσοστό 100% σύμφωνα με την ΥΑ 133829/23.12.2019 για τα έργα ειδικότητας μηχανολόγου μηχανικού (ή άλλης επαγγελματικής ειδικότητας)
Παράρτημα Τεχνικής Έκθεσης υλοποιημένου φυσικού αντικειμένου πολιτικού/μηχανολόγου/…. μηχανικού
Υπόδειγμα βεβαίωσης υλοποίησης 50% ορκωτού λογιστή
Υπόδειγμα βεβαίωσης υλοποίησης σε ποσοστό 50% σύμφωνα με την ΥΑ 51362/14.5.2019 για τα έργα ειδικότητας μηχανολόγου μηχανικού (ή άλλης επαγγελματικής ειδικότητας)
Υπόδειγμα βεβαίωσης υλοποίησης σε ποσοστό 50% σύμφωνα με την ΥΑ 51362/14.5.2019 για τα έργα ειδικότητας πολιτικού μηχανικού
Πρότυπο έκθεσης διασφάλισης

Καταβολή ενισχύσεων

Υπόδειγμα δηλωτικής πράξης ορθότητας των δικαιολογητικών για την καταβολή του 25% σύμφωνα με το άρθρο 39 του N. 4864/2021 (ΦΕΚ 237/Α/2.12.2021)