Υποστηρικτικό Υλικό

Λοιπά

Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων 2024-2027
Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027
Οδηγός χρήσης του ορισμού των ΜΜΕ
Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 2008
Αίτηση αλλαγής ηλεκτρονικής διεύθυνσης στο ΠΣΚΕ