ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

(ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 22/8/2023) ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΕΣΧΑΣΕ) «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗN ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ – ΝΗΣΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ, Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ»

Ημερομηνία Έναρξης:
7/7/2023
Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ)

Η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης (Λέκκα 23-25, 10562 Αθήνα, αρμόδιοι υπάλληλοι Αθηνά Τσόκα και Aικ. Μαλατρά, τηλ.: 210 3258170 & 210 3258141), ως Αρχή Σχεδιασμού του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) για το επενδυτικό σχέδιο «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ-ΝΗΣΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ, Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ» του επενδυτικού φορέα με την επωνυμία  «ΕΛΙΒΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4.2 του άρθρου 7 της κ.υ.α. με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5.9.06 (Β΄ 1225), όπως τροποποιήθηκε με την κ.υ.α. οικ.40238/25-10-2017 (Β’ 3759):

α. Ανακοινώνει ότι τόσο η ίδια όσο και το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ως άνω σχεδίου, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.

β. Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ταχ. διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα), μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.

Σχετικά αρχεία

1. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Χάρτης ΣΜΠΕ 01 ΕΣΧΑΣΕ

Χάρτης ΣΜΠΕ 02 Χάρτης Προσανατολισμού

Χάρτης ΣΜΠΕ 03 Περιοχής Μελέτης

 

2.    Μελέτη Πολεοδομικής Τεκμηρίωσης Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε.)

  ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΧΑΣΕ 25/05/2023I

  ΧΑΡΤΗΣ ΕΣΧΑΣΕ

             Τοπογραφικό Διάγραμμα

        

3.    Οικολογικές Μελέτες

Βιβλιογραφική Οικολογική Διερεύνηση GR1430009_NCC

Χαρτογράφηση του οικοτόπου 1120_TerraSolutions m.e.r.

N2K GR1430009 dataforms

 

4.    Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλόλητας

Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας_ΓΕΩΤ.ΕΡ

 

5.    Προμελέτη Μονάδας Αφαλάτωσης

Προμελέτη μονάδας αφαλάτωσης_OSMO

Προμελέτη μονάδας αφαλάτωσης_Κάτοψη_OSMO

 

6.    Άδειες -Λοιπά έγγραφα

 Απόφαση_ύπαρξης_ρεμάτων

ELIVI Hotels_Αίτημα βεβαίωσης ύδρευσης

ΔΕΥΑ Σκιάθου - δίκτυο ύδρευσης

ELIVI Hotels_Αίτημα αποκομιδής απορριμμάτων - Δήμος Σκιάθου

Βεβαίωση αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Σκιάθου