ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

(ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 4/10/2023) ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΕΣΧΑΣΕ) «WHITE MULBERRY DEVELOPMENT ΙΚΕ» στη θέση «Καλαφάτης, Δ.Κ. Άνω Μεράς Μυκόνου

Ημερομηνία Έναρξης:
21/08/2023
Περιγραφή:

( ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ) Η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης (Λέκκα 23-25, 10562 Αθήνα, αρμόδιοι υπάλληλοι Αθηνά Τσόκα και Aικ. Μαλατρά, τηλ.: 210 3258170 & 210 3286141), ως Αρχή Σχεδιασμού του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) του επενδυτικού φορέα με την επωνυμία «WHITE MULBERRY DEVELOPMENT ΙΚΕ», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4.2 του άρθρου 7 της κ.υ.α. με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5.9.06 (Β΄ 1225), όπως τροποποιήθηκε με την κ.υ.α. οικ.40238/25-10-2017 (Β’ 3759): α. Ανακοινώνει ότι τόσο η ίδια όσο και το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ως άνω σχεδίου, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό. β. Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ταχ. διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα), μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.

 

 

 

1    Mελeτη Σ.Μ.Π.Ε.

                 01_WM_ΓΕΩΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ_ΣΜΠΕ

                 01_WM_ΓΕΩΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ_ΣΜΠΕ_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

2    Μελeτη Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε.

                   02_WM_G+A_ΕΣΧΑΣΕ

                   02_WM_G+A_ΕΣΧΑΣΕ_MASTERPLAN

                   02_WM_G+A_ΕΣΧΑΣΕ_ΧΑΡΤΗΣ1_Π

                   02_WM_G+A_ΕΣΧΑΣΕ_ΧΑΡΤΗΣ2_Γ

                   02_WM_G+A_ΕΣΧΑΣΕ_ΧΑΡΤΗΣ3_ΑΝ

                   02_WM_G+A_ΕΣΧΑΣΕ_ΧΑΡΤΗΣ4_Σ1

                   02_WM_G+A_ΕΣΧΑΣΕ_ΧΑΡΤΗΣ5_Σ2

                  02_WM_G+A_ΕΣΧΑΣΕ_ΧΑΡΤΗΣ6_Σ3

                  02_WM_G+A_ΕΣΧΑΣΕ_ΧΑΡΤΗΣ7_MP

                  02_WM_G+A_ΕΣΧΑΣΕ_ΧΑΡΤΗΣ8_ΣΕ

                  02_WM_LIVINGSCAPES_ΕΣΧΑΣΕ_ΜΕΛΕΤΗ_ΤΟΠΙΟΥ

3    Μελeτη Γεωλογικhς Καταλληλoτητας

                  03_WM_ΓΕΩΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ_ΜΕΛΕΤΗ_ΓΕΩΛ_ΚΑΤ

                  03_WM_ΓΕΩΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ_ΜΕΛΕΤΗ_ΓΕΩΛ_ΚΑΤ_ΧΑΡΤΗΣ1

                  03_WM_ΓΕΩΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ_ΜΕΛΕΤΗ_ΓΕΩΛ_ΚΑΤ_ΧΑΡΤΗΣ2

  4   Υδραυλικh-Υδρολογικh Μελeτη

                  04_WM_ΓΕΩΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ_ΥΔΡΑΥΛ_ΥΔΡΟΛ_ΜΕΛΕΤΗ

                  04_WM_ΓΕΩΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ_ΥΔΡΑΥΛ_ΥΔΡΟΛ_ΜΕΛΕΤΗ_D1

                  04_WM_ΓΕΩΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ_ΥΔΡΑΥΛ_ΥΔΡΟΛ_ΜΕΛΕΤΗ_D2

                  04_WM_ΓΕΩΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ_ΥΔΡΑΥΛ_ΥΔΡΟΛ_ΜΕΛΕΤΗ_D3

                  04_WM_ΓΕΩΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ_ΥΔΡΑΥΛ_ΥΔΡΟΛ_ΜΕΛΕΤΗ_D4

                  04_WM_ΓΕΩΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ_ΥΔΡΑΥΛ_ΥΔΡΟΛ_ΜΕΛΕΤΗ_M1

                  04_WM_ΓΕΩΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ_ΥΔΡΑΥΛ_ΥΔΡΟΛ_ΜΕΛΕΤΗ_M2

                  04_WM_ΓΕΩΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ_ΥΔΡΑΥΛ_ΥΔΡΟΛ_ΜΕΛΕΤΗ_M3

                  04_WM_ΓΕΩΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ_ΥΔΡΑΥΛ_ΥΔΡΟΛ_ΜΕΛΕΤΗ_O1

                  04_WM_ΓΕΩΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ_ΥΔΡΑΥΛ_ΥΔΡΟΛ_ΜΕΛΕΤΗ_O2

5        ΜΕΛEΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚHΣ ΦEΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝOΤΗΤΑΣ (Τ.Φ.Ι.)

 

Σχετικά έγγραφα: