ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

(ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 13/2/2023) Δημοσιοποίηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που αφορά στο Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) για το επενδυτικό σχέδιο «Ανάπτυξη Σύνθετου Πολιτιστικού, Εμπορικού, Επιχειρηματικού, Οικιστικού και Τουριστικού Πόλου» επί της οδού Πειραιώς 252 , στην περιοχή Ελαιώνα, Δ.Ε. Ταύρου Αττικής, του επενδυτικού φορέα με την επωνυμία «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ Α.Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» με διακριτικό τίτλο «NOVAL PROPERTY»

Ημερομηνία Έναρξης:
03-01-2023
Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ)

Η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Λέκκα 23-25, 10562 Αθήνα, αρμόδιοι υπάλληλοι Αθηνά Τσόκα και Aικ. Μαλατρά, τηλ.: 210 3258170 & 210 3258141), ως Αρχή Σχεδιασμού του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) για το επενδυτικό σχέδιο «Ανάπτυξη Σύνθετου Πολιτιστικού, Εμπορικού, Επιχειρηματικού, Οικιστικού και Τουριστικού Πόλου επί της οδού Πειραιώς 252 στον Ελαιώνα, Δ.Ε. Ταύρου, Αττικής», του επενδυτικού φορέα με την επωνυμία: ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (NOVAL PROPERTY REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY) και με διακριτικό τίτλο: «Noval Property», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4.2 του άρθρου 7 της κ.υ.α. με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5.9.06 (Β΄ 1225), όπως τροποποιήθηκε με την κ.υ.α. οικ.40238/25-10-2017 (Β’ 3759):

α. Ανακοινώνει ότι τόσο η ίδια όσο και το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Aττικής, διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ως άνω σχεδίου, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.

β. Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ταχ. διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα), μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.

Σχετικά αρχεία :

 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Χάρτες

Χάρτης NOVAL Πρόταση

Χάρτης NOVAL Τοπογραφικό

Κυκλοφοριακή Θεώρηση

12/12/2022 HORIZONTAL ALIGNMENTS NOVAL Πειραιώς A3

Τ110 NOVAL ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΘ updated DECEMBER REVIEW

Μελέτη Πολεοδομικής Τεκμηρίωσης Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε.)

Τροποποίηση Ρυμοτομικού

                  Noval Έκθεση Τροποποίησης Ρυμοτομικού

                  Noval_G+A_X6-RS_A0+_s

Κτηματογράφηση

                   Noval KP Κτηματογράφηση  202207_s

                   Noval KP Κτηματογράφηση Εκθεση  202207_s

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

NOVAL Τοπογραφικό Διάγραμμα

Χάρτες

                Χάρτης Noval_G+A_X1-AN_A0_s (zip)

                Χάρτης Noval_G+A_X2-S1_A1_s

                Χάρτης Noval_G+A_X3-S2_A1_s

                Χάρτης Noval_G+A_X4-S3_A1_s

                Χάρτης Noval_G+A_X5-P_A1+_s

                Χάρτης Noval_G+A_X6-RS_A0+_s

Φωτογραφική Τεκμηρίωση   

Θεσμικό πλαίσιο

                 ΦΕΚ ΓΠΣ ΤΑΥΡΟΥ_834-Δ-1987

                 ΦΕΚ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ_215-Δ-2022

                 ΦΕΚ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ_266-Δ-2002

                 ΦΕΚ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ_926-Δ-2000

      ΦΕΚ ΕΝΤΑΞΗΣ

                      ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΕ 42-16.12.2019 ΦΕΚ B-4669-19.12.2019